Informatieverstrekking – Huisartsenpraktijk J. Cijsouw – Spijk
Uw huisarts in Spijk

Welkom bij huisartspraktijk J. Cijsouw in Spijk.

Huisartsenpraktijk J. Cijsouw Hoofdweg Zuid 9 9909 BA Spijk

Informatieverstrekking

Informatieverstrekking door patient.
a) De patiënt is zelf verantwoordelijk voor juiste en volledige informatie aan zijn/ haar behandelaars, zodat deze optimale diagnostiek/ behandeling/ begeleiding/ preventie kunnen bieden.

Informatieverstrekking, diagnose en behandeling.
b) De patiënt heeft recht op begrijpelijke voorlichting over zijn/ haar gezondheidsproblemen en eventuele behandelingen. Wij doen ons best die te geven. Indien u dingen niet begrijpt, laat het ons dan weten.

Informatieverstrekking, dossierinzage patiënt.
c) De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem/ haar zijn verzameld en verwerkt. Omdat medische gegevens voor een niet medicus soms moeilijk te begrijpen zijn, vindt inzage in het medisch dossier bij voorkeur in aanwezigheid van uw huisarts plaats. Deze kan dan toelichting geven bij onduidelijkheid. U kunt hiervoor desgewenst een speciale afspraak maken.

d) Wanneer de patiënt na inzage in de gegevens een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens verlangt, kan dit door de praktijk verstrekt worden. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd van 15 eurocent per bladzijde. Bij ophalen van de kopieen moet een geldig legitimatiebewijs overlegd worden.

e) De patiënt kan verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze feitelijk onvolledig en/ of onjuist zijn, of om andere zwaarwegende reden. De patiënt is daarbij zelf verantwoordelijk voor het nalaten of laten verwijderen van juiste en relevante gegevens.

f) Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) of als bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

g) Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats. Dit geldt in ieder geval voor kinderen tot 12 jaar. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten zelf toestemming geven voor inzage in het dossier door (een van) de ouders. Dit op grond van wettelijke regelgeving.

Informatieverstrekking over kinderen tot 12 jaar EN vanaf 12 jaar.
h) Ouders hebben in principe het recht geïnformeerd te worden over de gezondheidstoestand van hun kind(eren). Dit geldt tot de leeftijd van 12 jaar. Kinderen boven de 12 jaar moeten het zelf goed vinden dat er informatie aan de ouders gegeven wordt.

Wanneer ouders gescheiden zijn en zij beiden het wettelijk gezag over hun kind(eren) hebben, hebben zij in principe beiden recht op informatie over zaken die de gezondheid van hun kind(eren) betreft.

De huisartsenpraktijk acht het de verantwoordelijkheid van de ouder die het kind bij het bezoek aan de praktijk begeleid om de andere ouder te informeren.

Informatieverstrekking, dossieroverdracht aan nieuwe huisarts.
i) Wanneer u zich bij een andere huisarts in laat schrijven, wordt uw digitale dossier via beveiligde verbindingen overgedragen aan de nieuwe huisarts, mits u toestemming gegeven heeft.

Het eventuele papieren dossier van u en dat van uw kinderen tot 12 jaar wordt overgedragen aan uw nieuwe huisarts, mits u daarvoor toestemming gegeven heeft; dat van uw kinderen tussen 12 en 16 jaar mits wederzijds toestemming, dat van uw kind ouder dan 16 jaar alleen met diens eigen toestemming.

Informatieverstrekking aan zorgverleners.
j) Huisartsenpraktijk J. Cijsouw b.v. veronderstelt toestemming voor overdracht van [alleen] relevante medische en contextuele gegevens aan andere zorgverleners in kader van overleg, verwijzing of overdracht, alleen voorzover deze optimale diagnostiek, behandeling, begeleiding en preventie voor de patiënt dienen.

Informatieverstrekking aan niet-zorgverleners.
k) Huisartsenpraktijk J.Cijsouw b.v. verstrekt in principe geen medische gegevens of verklaringen aan niet- behandelaars (advocaten, gemeenten, politie, scholen, verzekeraars, ook verzekeringsartsen, werkgevers, woningcorporaties, enz.) ten behoeve van procedures, voorzieningen, incidenten, gemiste examens of lessen, reisannuleringen, sportschool, werkverzuim, enz.

Uw behandelend arts behoort in principe geen verklaringen over u af te geven.

Mocht u problemen ondervinden bij instanties, dan kunt u het schrijven van de KNMG inzake richtlijnen voor het omgaan met medische gegevens printen en afgeven aan de desbetreffende instantie.

Uitzondering hierop is een schriftelijk verzoek van de informatievrager met gerichte vraagstelling, en met uw uitdrukkelijke toestemming, blijkend uit een bijgaande ingevulde en ondertekende schriftelijke toestemmingsverklaring.

Wel kunt u altijd vanwege uw recht op inzage in uw dossier een kopie van (een relevant deel van) uw dossier vragen en dat, zo nodig, naar eigen inzicht en voor eigen verantwoording bij een eigen verklaring voegen en ter beschikking stellen aan de personen of instanties die u in wilt lichten over uw medische situatie. Wij raden u echter aan daar zeer kritisch en terughoudend mee om te gaan.